Korkealla työskentelyä on kaikki työ, jossa ollaan putoamisvaarassa tai työ suoritetaan yli kahden metrin korkeudessa, muilla kuin kiinteillä ja kaiteilla varustetuilla työtasoilla. Suurin osa putoamistapaturmista sattuu alle kolmen metrin korkeudesta.

Ensisijaisena keinona turvallisuuden varmistamiseksi on työtapojen tai työympäristön muuttaminen, niin että korkealla työskentelyltä vältytään. Jos tämä ei ole mahdollista, putomainen estetään ensisijaisesti asianmukaisilla työtasoilla ja kaiteilla ja toissijaisesti putoamissuojavaljailla.

Korkealla työskenneltäessa on huomioitava myös työkalujen tai muun materiaalin putoamisriski. Työkalut tai muut putoavat materiaalit eivät saa aiheuttaa vaaraa muille, alueella työskenteleville. Materiaalien putoamisriskin lisäksi huomioidaan, että materiaalien kuljetus työkohteeseen ei saa vaarantaa työntekijän tai muiden työntekijöiden turvallisuutta. Esimerkiksi materiaaleja ja tarvikkeita ei saa kuljettaa käsissä niin, että se vaikeuttaa työtasolle nousemista. Työskentelyalue tulee rajata ja merkitä rajaus niin, että kukaan ei kulje tai oleskele tehtävän työn alla.

Jos työskentelyssä käytetään henkilönostimia tai telineitä, varmistetaan, että mikään kone tai ajoneuvo ei pääse törmäämään nostimeen tai telineeseen niin, että se voisi aiheuttaa vaaratilanteita.

Koneita ja laitteita käytettäessä on ensiarvoisen tärkeää, että niitä käytetään oikein, ne soveltuvat kyseiseen käyttötarkoitukseen sekä niiden tarkastukset ja huollot on suoritettu oikein ja asianmukaisesti.

Turvavaljaat ja -vyöt korkealla työskentelyssä

Turvavaljaita ja turvavöitä ovat esimerkiksi turvavaljaat, kokovaljaat, tukivyöt, valjastyyppiset turvavyöt ja varmistusvyöt. Turvavaljaat ja -vyöt kiinnitetään kiinnityspisteisiin liitosköydellä tai liukutarraimella. Liitosköyden ollessa yli kaksi metriä pitkä, on köydessä oltava pituuden säädin. Turvavaljaiden ja -köysien kiinnityspisteen on kestettävä putoamisesta aiheutuva nykäisy. Kiinnityspisteenä käytetään yleensä kattopollareita, vaakasuoria kiskoja, vaijereita tai muita kiinnityslaitteita. Yhden henkilön kiinnityspisteen mitoituslujuutena käytetään 15 kN, joka on myös putoamissuojainten peruslujuus. Kiinnityspiste pyritään valitsemaan suoraan työkohteen yläpuolelta, jotta estetään sivuheilahdus ja putoamismatka jää mahdollisimman lyhyeksi. Sivuheilahdus voidaan estää myös kiinnittämällä putoamissuojain vaakasuorassa vaijerissa tai kiskossa liikkuvaan vaunuun tai käyttämällä samanaikaisesti kahta pituudensäätimellä varustettua turvaköyttä.

Kokovaljaita käytetään, kun valjaiden tarkoituksena on pysäyttää putoaminen. Kokovaljaisiin kuuluu muun muassa olka- ja reisihihnat, jotka yhdessä tukevat käyttäjän kehoa. Kokovaljaat tulee olla varustettu vaimentimella, joka vaimentaa putoamisesta johtuvaa nykäystä.

Tukivyö on selkätuella varustettu vyö, jonka varaan voi nojautua työn aikana. Tukivyössä on vähintään kaksi kiinnitintä, eli D -linkkiä ja enintään kahden metrin pituinen säädettävä tukiköysi. Kiinnityskoukkujen tulee olla itsestään lukkiutuvia ja kiinnityskoukut on kiinnitettävä lenkkeihin kita käyttäjää päin, joka estää niiden tahattoman aukeamisen. Mikäli tukivyötä käytettäessä on mahdollisuus pudota, on käytettävä valjastyyppistä tukivyötä, koska putoamisessa ja äkkipysähdyksessä syntyvät voimat ovat niin suuria, että tukivyötä käytettäessä vaikeiden vammojen syntyminen on hyvin todennäköistä.

Varmistusvyö on samankaltainen kuin tukivyö, mutta siinä ei ole välttämättä selkätukea. Kiinnityslenkkejä varmistusvyössä tulee olla vähintään yksi. Tukiköyden pituudesta ei ole rajoituksia, mutta köyden hihnan pituus tulee olla säädettävissä siten, että käyttäjä ei pääse putoamisvaara-alueelle.